تمامی حقوق و مسئولیت های صاحبان حق امضا

 

تمامی اعضای شرکت در برابر شرکت، سهامداران و مخاطبان شرکت دارای مسئولیت می باشند. صاحبان حق امضا که مسئولیت امضای سند ها و اوراق بهادار شرکت را بر عهده دارند، مسئولیت های ویژه ای نسبت به سایر مدیران شرکت در بعضی موارد دارند. که در ادامه به مسئولیت های، صاحبان امضا و حق آنان اشاره هایی خواهیم کرد.

 

صاحب امضای مجاز کیست؟

در شرکت ها و موسسه ها افرادی وجود دارند که طبق اساسنامه تنظیم شده ی آن شرکت، موظفند و یا صلاحیت دارند که اسناد مهم شرکت از جمله: مدارک، قراردادها، چک ها، نامه ها، سفته ها، اسناد بانکی و سایر اسناد مهم شرکت را امضا نمایند. صاحبان حق امضا به این افراد گفته می شود که همانطور که در ابتدا گفتیم در اساسنامه شرکت، تعیین می شوند. در زمان ثبت شرکت باید فرد و یا افرادی تعیین شوند تا به نمایندگی از شرکت بتوانند مجری تصمیمات مجامع بوده و قادر به انعقاد قرارداد از طرف شرکت با اشخاص ثالث باشند. این در حالی است که به طور معمول مدیرعامل در اکثر موارد جزو دارندگان حق امضای مجاز در شرکت می باشد.

 

صاحبان امضا توسط چه کسی تعیین می شوند؟

در اولین جلسه ای که در شرکت با وجود هیئت مدیره تشکیل می شود، صاحبان حق امضا مشخص می شوند؛ و این تصمیم در آگهی ثبتی (تاسیس شرکت) و اساسنامه ثبت می شود. در مورد شرکت های سهامی خاص، مجمع عمومی فوق العاده، حائز صلاحیت جهت بررسی تصمیم تغییر دارندگان حق امضای مجاز است و این امر در این مجمع و یا در جلسه هیئت مدیره مطرح و صورتجلسه می شود. در مواردی نیز ممکن است در زمان تعیین مدیران جدید و یا تمدید دوره مسئولیت مدیران پیشین، صاحبان حق امضای مجاز تغییر یابند و یا هیئت مدیره شرکت تصمیم به تغییر صاحبان امضای مجاز گیرد. در این صورت نیز پس از تایید اداره ثبت این تغییر، آگهی می گردد.

 

با مطالعه راهنمای ثبت شرکت فوری به یک متخصص امور ثبت شرکتی تبدیل شوید که این امر را به راحتی انجام میدهد. تنها کافیست به مقاله مربوطه مراجعه کرده و آنرا مطالعه نمایید.

 

مسئولیت های صاحبان امضا

حقوق و مسئولیت های صاحبان حق امضا

 

طبق قوانین، صاحبان حق امضا دارای مسئولیت های دیگری نیز می باشند که در ادامه به صورت مختصر و مفید برای شما بیان می کنیم:

 1. مسئولیت کیفری و تعقیب قضایی در مواردی که شرکت توسط مراجع قضایی و قانونی مورد توجه و پیگرد قانونی باشد برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی
 2. مسئولیت مدنی و کیفری در قبال شرکاء و سهامداران، در خصوص تعهدات، قرارداد ها و اسناد امضا شده
 3. مسئولیت تضامنی همراه با شرکت در قبال قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرداخت مالیات های متعلقه شرکت
 4. پاسخگویی نسبت به اسناد و تعهدات و قراردادهای امضا شده توسط ایشان در دعاوی قضایی در صورت طرح شکایت علیه یا له شرکت در دادگاه و دادسرا
 5. مسئولیت تضامنی همراه با شرکت در مورد پرداخت مبلغ وجه چک مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک

 

تمامی تعرفه ها و هزینه ثبت شرکت را در مقاله ای برای شما بیان کرده ایم، تا متقاضیان به این تعرفه ها دسترسی داشته باشند و بتوانند این هزینه هارا مدیریت کنند؛ ولی لازم به ذکر است که معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد. نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و … نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و … متغیر و متفاوت خواهد بود.

 

اسنادی که باید امضا شوند کدامند؟

دو مورد اسناد داریم که نیاز به امضا دارند، که توسط صاحبان حق امضا باید امضا شوند و در ادامه برای شما آن ها را بیان کرده ایم:

 • اوراق عادی و اداری
 • چک، سفته، بروات، قراردادها و هرگونه اسناد تعهد آور برای شرکت

اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، به خاطر قابل استناد بودن به وسیله ی قانون، باید توسط صاحبان امضای مجاز شرکت امضا شوند.

 

نکته آگاه ثبت

 

نکات قابل توجه جمع بندی

نکات قابل توجهی وجود دارد که در ادامه به 10 مورد آن اشاره می کنیم تا خاتمه ای بر بحث “صاحبان حق امضا” باشد و دیگر مطلبی در این زمینه باقی نماند.

۱. شرکت مانند شخص حقیقی نمی تواند به طور مستقیم به امضای قراردها و اوراقی مانند چک و سفته صادر نماید. لذا در زمان ثبت شرکت، شخص و یا اشخاصی باید مشخص شوند که به نمایندگی از شرکت بتوانند تصمیماتی را که مجامع و هیئت مدیره شرکت اخذ نموده اند، عملی نموده و مخاطان قرار داد ببندند.

 1. مدیرعامل شرکت در اکثر موارد جز صاحبان حق امضا مجاز شرکت است. اما ممکن است در کنار مدیرعامل، اعضای دیگر شرکت به عنوان صاحب امضا مجاز تعیین شوند.
 2. در اولین جلسهای که با حضور هیئت مدیره تشکیل می شود، اعضای هیئت مدیره، صاحبان امضا مجاز را نیز تعیین می نمایند. در زمان ثبت شرکت نیز از ثبت کننده شرکت درخواست می شود که اشخاصی که صاحب امضا مجاز شرکت می باشند ذکر شوند تا در روزنامه رسمی آگهی شود و به ثبت برسند.
 3. اسنادی که نیازمند امضا می باشد به دو بخش تقسیم می گردد:
 • چک، سفته، برات، قراردادها و به عبارتی دیگر هرگونه اسناد تعهد آور برای شرکت
 • اوراق عادی و اداری
 1. اعطای حق امضای مجاز به روش های زیر قابل اعصا می باشد:
 • مدیر عامل به تنهایی صاحب حق امضای مجاز برای هر دو نوع از اسناد مذکور باشد.
 • مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره صاحبان حق امضای مجاز برای اسناد تعهد آور باشند و مدیرعامل صاحب حق امضا اوراق عادی و اداری باشد.
 • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صاحبان حق امضای مجاز برای اسناد تعهد آور باشند و مدیرعامل صاحب حق امضا اوراق عادی و اداری باشد.
 • مدیرعامل و یکی از سهامداران صاحبان حق امضای مجاز برای اسناد تعهد آور باشند و مدیرعامل صاحب حق امضا اوراق عادی و اداری باشد.
 • مدیرعامل تا سقف مثلا ۲۰ میلیون تومان به تنهایی صاحب حق امضای مجاز برای اسناد تعهد آور باشند ولیکن برای مبلغ بیشتر همراه با یکی از سهامدران، یا یکی از اعضای هئیت مدیره یا رئیس هیئت مدیره صاحب حق امضای مجاز باشد. مدیرعامل صاحب حق امضا اوراق عادی و اداری باشد.
 1. در خصوص شرکت های سهامی خاص، مجمع عمومی عادی و یا هیئت مدیره می تواند، صاحبان حق امضای مجاز را تغییر دهند. لذا ممکن است در زمان تعیین مدیران جدید صاحبان امضای مجاز تغییر یابند. یا هیئت مدیره شرکت صاحبان امضای مجاز را تغییر دهد. بنابراین در حالت باید آگهی های شرکت بررسی شود و آخرین صاحبان امضای مجاز شناسایی شود.
 2. در صورتی که شرکتی تازه تاسیس شده باشد، در آگهی تاسیس آن، صاحبان امضای مجاز مشخص شده است.
 3. با توجه به اینکه مدیرعامل رکن اجرایی شرکت است، غالبا به تنهایی صاحب امضای اوراق عادی و اداری می باشد، اگرچه خلاف آن هم امکان پذیر است.
 4. برای آنکه صاحبان امضای مجاز یک شرکت را شناسایی نمایییم، باید اسم ثبتی شرکت، یا شماره ثبت و یا شناسه ملی آن را داشته باشیم. برای این منظور باید به سایت روزنامه رسمی کشور مراجعه شود و یکی از موارد مذکور پر شود.
 5. چنانچه سهامداران و اعضا شرکت به این نتیجه برسند که حق امضا مجاز تغییر گردد،باید این امر در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه شود و یا در جلسه هیئت مدیره که توسط اعضا تشکیل می شود مطرح گردد.

 

به پایان این مقاله رسیدیم، لازم به ذکر است که این مقاله توسط متخصصین آگاه ثبت برای شما آماده شده و تمامی مسائل مربوط به دارندگان حق امضا را برای شما بیان کرده ایم. شما همواره می توانید از مشاوره تلفنی رایگان مشاورین آگاه ثبت بهره مند شوید. در آخر نظرات خود را در این مقاله با ما در میان بگذارید.

دیدگاه های دیگران
هیچ نظری وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

مشاهده همه

تمدید برند

از مهم‌ترین ویژگی‌های مشاغل و کسب و کارهای موفق، داشتن علامت تجاری و برند است. اما هر برند ثبت شده دارای اعتبار محدود می‌باشد و برای استفاده…

ثبت شرکت رایگان

ثبت شرکت رایگان در انواع شرکتهای : سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی، دانش بنیان و … توسط سامانه…

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت

شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، گاهاً قصد دارند کسب و کار و فعالیت خود را گسترش دهند و خدمات مربوط به کسب و کار خود را در نقاط…

ثبت مؤسسه حقوقی

مؤسسات حقوقی در دو نوع غیرانتفاعی یا غیرتجاری با هدف انجام اموری غیر از فعالیت‌های تجاری راه اندازی می‌شوند. این مؤسسات می‌توانند به عنوان امور خیریه، پژوهش‌های…