موارد رد شدن صورتجلسه تغییرات شرکت ها

مقاله ی موارد رد شدن صورتجلسه تغییرات شرکت ها و شرایط تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت ها، که هم اکنون در حال مطالعه ی آن هستید، با محوریت و موضوع مشخص برای سهولت و کسب مهارت های شما در این زمینه بیان شده؛ زیرا که تنظیم تغییرات شرکت ها کار بسیار پیچیده و مهمی است که برای هر یک از اشخاص حقوقی (شرکت ها) الزامی می باشد.

ثبت موسسه سریع از خدمات پرطرفداری است که امروزه بازار داغی پیدا کرده است، مراحل ثبت موسسه فوری را در مقاله‌ای به طور کامل برای شما بررسی نمودیم؛ که مطالعه آنرا به شما پیشنهاد میکنیم. مطالعه این مقاله‌ی ارزنده خالی از لطف نیست.

برخی موارد صورتجلسه که تغییراتی در شرکت ها ایجاد می کند:

 • افزایش سرمایه
 • کاهش سرمایه
 • ورود شریک جدید
 • خروج شریک
 • تغیر موضوع یا الحاق موردی به آن
 • تغییر آدرس
 • تغییر نام
 • و…

که به بررسی دقیق این موارد در مقاله ی درخواست آنلاین تنظیم صورتجلسه پرداخته ایم ولی در این قسمت لازم دیدیم تا مواردی از آن را برای شما بیان کنیم؛ تا اگر زمان مطالعه ی مقاله ی جامع در خصوص درخواست تنظیم صورتجلسه را مطالعه نکردید، از موارد تغییرات شرکت آگاه باشید تا راحت تر مفاهیم این مقاله را درک کنید.

شرایط تشکیل جلسات تغییرات شرکت ها و نحوه تنظیم صورتجلسه شرکت ها

 1. تصمیم گیری در شرکت ها به وسیله ی افرادی گرفته می شود که بر اساس قانون و اساسنامه ها صلاحیت این کار را داشته باشند. به جز برخی موضوعات که به وسیله ی “قانون تجارت” گرفتن تصمیم و اقدام درباره آنها، در حیطه عمومی صاحبان سهام است، هیات مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.
 2. برای تشکیل جلسات هیأت مدیره و تغییرات شرکت، حضور بیش از نیمی از اعضای هیأت مدیره الزامی است.
  تصمیمات هیات مدیره در جهت ایجاد تغییرات شرکت، باید رای بیشتر از رای نصف افراد حاضر در جلسه را بگیرد. برای اینکه جلسات هیات مدیره به حداقل نصاب قانونی (حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره) برسد؛ لازم است اعضای هیات مدیره شخصاا در جلسات هیات مدیره حاضر شوند و اگر وکیل خود را به جلسه بفرستند؛ حضور وکیل در شمارش حد نصاب، حساب نخواهد شد.
 3. اصولاً مراتب دعوت و تشریفات تشکیل جلسات هیات مدیره، اعم از تعیین مهلت حضور در جلسه، محل حضور و چگونگی دعوت در اساسنامه ی شرکت مشخص می شود. البته مهلت دعوت باید به گونه ای باشد که عضو هیات مدیره فرصت و امکان شرکت در جلسه را داشته باشد.
 4. تصمیمات و اقدامات هیات مدیره در جهت تغییرات شرکت باید در حدود موضوع شرکت که در اساسنامه بیان شده است باشد.
 5. اگر از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره، حداقل یک ماه گذشته باشد و رئیس هیات مدیره تا آن تاریخ، جلسه ای تشکیل ندهد، حداقل یک سوم اعضای هیات مدیره می توانند با پیشنهاد تشکیل جلسه، از رئیس هیات مدیره بخواهند که جلسه تشکیل دهد.
 6. هیات مدیره باید در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند، برای هیات مدیره انتخاب نماید. این اقدام باید طی یک صورتجلسه باشد تا برای آگهی در روزنامه رسمی کشور به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
 7. جلسات هیات مدیره توسط رئیس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رئیس هیات مدیره اداره خواهد شد.
 8. برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تدوین شده و به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه هیات مدیره برسد.
 9. درج نام و نام خانوادگی و مشخصات مدیران حاضر و مدیران غایب در صورتجلسه هیات مدیره اجباری است.
 10. ذکر خلاصه ای از مذاکرات مطرح در جلسه و همچنین تصمیمات گرفته شده در جلسه هیات مدیره در صورتجلسه از نظر قانون، الزامی می باشد.
 11. تاریخ برگزاری جلسه ی هیات مدیره باید درصورتجلسه ی هیات مدیره درج شود.
 12. نظر اعضای هیات مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات و نظر اکثریت مخالف بوده اند به قلم و خط خودشان در صورتجلسه هیات مدیره با ذکر موارد و مسائلی که با آن مخالف بوده اند نوشته شده و نظرات و نوشته ی خودشان در همان قسمت صورتجلسه باید امضا شود.
 13. هیات مدیره ی شرکت موظف اند با تنظیم صورتجلسه و امضای آن، مدیر عامل شرکت را تعیین کنند.
 14. محدوده ی اختیارات، دستمزد و مدت زمان مسئولیت مدیر عامل، باید در صورتجلسه ای توسط هیات مدیره تنظیم و امضا شود.
 15. برکناری مدیر عامل شرکت نیز با تنظیم و امضای صورتجلسه بوسیله هیات مدیره انجام می گیرد.
 16. صورتجلسه هیات مدیره که حاوی نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل است طبق قانون باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود، تا پس از ثبت، در روزنامه رسمی کشور آگهی شود.
 17. عضو یا اعضای هیات مدیره یا مدیر عاملی که در معامله با شرکت دارای سودی باشند، در جلسه هیات مدیره، حق رای نخواهند داشت.
 18. هر یک از اعضای هیات مدیره موظف است درخواست قسمت پرداخت نشده مبلغ سهام شرکت، که در اساسنامه بیان شده را، قبل از انقضا در جلسه هیات مدیره به صراحت به سایر اعضا اعلام کند؛ و اگر مورد توجه و اجرا از سوی هیات مدیره قرار نگیرد، باید مراتب را از طریق ارسال اظهار نامه رسمی به هر یک از اعضای هیات مدیره اعلام نماید تا مشمول مسئولیت کیفری ماده ۲۴۶ قانون تجارت برای این مورد قرار نگیرد.
 19. اگر در اساسنامه شرکت بیان شده باشد که موضوعات هر جلسه به اعضا گفته می شود، اشاره به موضوعات جلسه هیات مدیره(تغییرات شرکت و…)، در دعوتنامه ای که برای اعضای هیات مدیره جهت حضور در جلسه ارسال می شود ضروری است.
 20. محل برگزاری جلسۀ هیأت مدیره باید در صورتجلسه ی هیات مدیره نوشته شود. محل تشکیل جلسه ی هیات مدیره اصولاً مرکز شرکت است؛ اما اساسنامه می تواند اجازه دهد که تشکیل آن در محل دیگری هم باشد و اعضا موظفند در آن مکان برای تشکیل جلسه، حضور یابند.
 21. مدیران، معاونان و یا اشخاصی که به موجب تصویبات هیات مدیره شرکت، مامور به انجام کاری می شوند، در صورتجلسه باید به بیان مشخص، مأموریت و کار مورد انتظار از آنان نیز به دقت و شفاف آورده شود و مهلت و زمان شروع و پایان مأموریت، کار و خدمات مورد انتظار هم مانند یک قرارداد کاری قید شود.
 22. بهتر است صورتجلسه هیات مدیره شرکت، حداقل به تعداد اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه + دو نسخه تهیه شود؛ و به هر یک از اعضای حاضر در جلسه:
  یک نسخه اصل امضا شده از صورتجلسه ارائه دهند.
  یک نسخه اصل امضا شده از صورتجلسه در سوابق شرکت بایگانی شود.
  یک نسخه اصل امضاء شده از صورتجلسه نیز برای ارائه به اداره ثبت شرکتها (در مواردی که ثبت تغییرات شرک و آگهی تصمیمات هیات مدیره قانوناً لازم است) ارسال شود.

به دلیل پیچیده بودن تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت ها، شما می توانید با پر کردن فرم این صفحه، از مشاوره ی رایگان کارشناسان موسسه حقوقی آگاه ثبت در امور ثبتی خود بهره مند شوید.

اصول نوشتن صورتجلسه

موارد اصلی نوشتن صورتجلسه به اختصار

 1. عنوان: درابتدای صفحه عنوان صورتجلسه قید می گردد.
 2. دستور جلسه(موضوع جلسه) باید به طور واضح بیان شود.
 3. زمان برگذاری جلسه
 4. مشخصات اعضا ی شرکت کننده به طور کامل و دقیق (رئیس جلسه، دبیر جلسه، اعضای جلسه)
 5. مکان برگذاری جلسه
 6. مطالبی که در جلسه مطرح می شوند با جزئیات
 7. تصمیمات گرفته شده در جهت تغییرات شرکت (در چند بند آورده می شود)
 8. تکلیف جلسه بعدی (که توسط رئیس جلسه و با توافق اعضا مشخص می شود)
 9. نام و امضا ی شرکت کنندگان جلسه

مواردی که موجب رد شدن صورتجلسه تغییرات شرکت می شود

به منظور ثبت صورتجلسه تغییرات رعایت نکات حقوقی و اجرایی زیادی لازم است که عدم دقت به هر کدام سبب هدر رفتن وقت، انرژی و هزینه شما عزیزان می گردد.
بنابراین پیشنهاد می کنیم که کار تنظیم و ثبت صورتجلسات خود را به وکلای مجرب و کارشناسان موسسه حقوقی بین المللی آگاه ثبت بسپارید. اما اگر علاقه به اینکار دارید و می خواهید در این راه پر فراز و نشیب، تجربه کسب کنید، حتما به نکات زیر توجه کنید تا دچار سردرگمی و رد شدن تغییرات شرکت خود نشوید:

 • وقتی موسسین شرکت قصد انجام تغییرات همزمان در شرکت را دارند (مثلا تغییر اعضا، تغییر در سهام شرکت، تغییر آدرس و سایر تغییرات)، باید برای هر یک صورتجلسه ای مجزا تعریف و تنظیم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره؛ که در مقاله ی درخواست آنلاین تنظیم صورتجلسه آنها را به صورت کامل شرح داده ایم) برای هر یک پذیرش جداگانه بگیرد. اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی، به همراه صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما مردود خواهد شد.
 • انتخاب صحیح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسیار مهم و تعیین کننده است؛ به عنوان مثال برای انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود حتما باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و در صورتی که صورتجلسه انحلالی که در بالا گفتیم با سایر عناوین صورتجلسات تشکیل گردد موجب رد صورتجلسه می گردد.
 • متن صورتجلسه را کامل و دقیق و عیناً مانند نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تنظیم نمایید. ضمنا دقت کنید که متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه به طور دقیق با متن صورتجلسه روی کاغذ که به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود تطابق داشته باشد تا به رد صورتجلسه نینجامد.
 • اصل صورتجلسه امضا شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد، نه کپی یا کپی برابر اصل صورتجلسه که این نیز باعث رد تغییرات شرکت می شود.
 • اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغییر نام شرکت به همراه تغییرات دیگر است، حتی المقدور صورتجلسه‌ ای مجزا تدوین و ارجاع نمایید.چون در صورتی که فقط نام پیشنهادی شما تأیید نشود، بقیه تصمیمات ذکر شده در آن صورتجلسه نیز همراه با عدم تایید نام رد می شود و شما مجبور به تنظیم دوباره ی صورتجلسه ها به ظور مجزا خواهید شد.
 • هیچگاه انواع متفاوتی از صورتجلسه را در یک صورتجلسه ترکیب نکنید. از ذکر عناوین صورتجلسه مانند “مجمع عمومی فوق العاده و عادی به صورت فوق العاده” خودداری کنید. چون بدون شک باعث رد پذیرش صورتجلسه شما می‌شود.
 • دقت کنید که شماره رهگیری صادر شده جهت صورتجلسه شما رکن اصلی شناسایی و پذیرش صورتجلسه است. حتما در بالای برگه صورتجلسه، شماره رهگیری و بارکد صادر شده درج شود، همچنین یک نسخه از رسید پذیرش، حاوی شماره و بارکد رهگیری را روی پاکت پیوست نمایید.

نکته : کمرنگ یا ناخوانا بودن کد رهگیری موجب رد صورتجلسه شما می شود.

 • در صورتی که چندین صورتجلسه همزمان پذیرش کرده‌اید همه را با یک پوشه و پاکت ارسال کنید و قسمت فوقانی رسیدها که شماره رهگیری بر روی آن درج شده است را ببرید و همه را بر روی یک پاکت بچسبانید.
 • اگر شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه شما با هم مطابقت ندارد؛ یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما تخصیص یافته و به همین دلیل امکان پذیرش صورتجلسه خود را ندارید، قبل از اقدام به پذیرش صورتجلسه خود به واحد تعیین شناسه ملی واقع در اداره تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه فرمایید یا برای سهولت با موسسه حقوقی آگاه ثبت تماس حاصل کنید.
 • اگر قصد استفاده از خدمات یک وکیل را دارید، به خاطر داشته باشید که حتما اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه وکیل را به پرونده خود ملحق کنید؛ وگرنه در صورت پشیمانی بعدا، و در طی مراحل بعد از ارسال مدارک، امکان ضمیمه کردن وکیل و وکالتنامه او به پرونده وجود نخواهد داشت.
 • تاریخ صورتجلسه موضوع بسیار مهمی است. دقت نمایید که تاریخ ذکر شده در هر دو صورتجلسه امضا شده یکی باشد و با تاریخ ذکر شده در سامانه نیز دقیقا همخوانی داشته باشد زیرا باعث رد شدن 100% تغییرات شما در شرکت می شود.

این مقاله که مطالعه نمودید، یکی از کامل ترین مقالات موارد رد شدن صورتجلسه تغییرات شرکت ها و شرایط تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت ها بود که توسط کارشناسان خبره ی ما در موسسه حقوقی آگاه ثبت تنظیم شده.

در صورت داشتن هرگونه سوال، ثبت شرکت ، ثبت برند و…. می توانید با ما تماس بگیرید یا فرم های صفحه های مربوطه را پر کنید.

امید داریم که از خواندن این مقاله به دریافت آنچه که می خواستید، رسیده باشید.

دیدگاه های دیگران
علی پایدار 4 سال پیش:

جناب شعیب بابت موضوعات مطرح شده لطفا با شماره 02141858 موسسه آگاه تماس بگیرید. پیروز باشید

شعیب 4 سال پیش:

سلــام✔ "ثبــــت"تاسیس وتغییرات(موضوع هیئت مدیره منحل نقل وانتقال سهام و و و ) انـواع شرکت های پیمانکاری و عمرانی و موسسه و... اخذگــرید.ارتقاء ورتبه بندے پیمانکار مشاور و... اظهارنامه مالیاتے عملکرد وارزش افزوده پیـش ثبت نام ودریافت کداقتصادے پلمبو تحریر دفاتر رسمے ماده ۱۸۶و169 و..... 09195326175 میرزایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

مشاهده همه

تمدید برند

از مهم‌ترین ویژگی‌های مشاغل و کسب و کارهای موفق، داشتن علامت تجاری و برند است. اما هر برند ثبت شده دارای اعتبار محدود می‌باشد و برای استفاده…

ثبت شرکت رایگان

ثبت شرکت رایگان در انواع شرکتهای : سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی، دانش بنیان و … توسط سامانه…

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت

شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، گاهاً قصد دارند کسب و کار و فعالیت خود را گسترش دهند و خدمات مربوط به کسب و کار خود را در نقاط…

ثبت مؤسسه حقوقی

مؤسسات حقوقی در دو نوع غیرانتفاعی یا غیرتجاری با هدف انجام اموری غیر از فعالیت‌های تجاری راه اندازی می‌شوند. این مؤسسات می‌توانند به عنوان امور خیریه، پژوهش‌های…