Skip to content
آگاه ثبت » کد اقتصادی و کارگاهی بیمه » برگه 2

کد اقتصادی و کارگاهی بیمه

چند مداد که یکی از آنها سر و ته شده است که نشان دهنده تفاوت کد اقتصادی و شناسه ملی را بیان میکند

تفاوت کد اقتصادی و شناسه ملی و همچنین تعریف شناسه ملی چیست؟

  کد اقتصادی جهت شناسایی شخص، شرکت یا موسسه در واحد مالیاتی استفاده می‌شود و تمامی شرکت‌های ثبت شده،  ملزم به اخذ کد اقتصادی هستند. شناسه ملی عددی… Read More »تفاوت کد اقتصادی و شناسه ملی و همچنین تعریف شناسه ملی چیست؟